Közérdekű Adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
3232 Mátrafüred, Erdész utca 11.
3232 Mátrafüred, Üdülősor utca 42.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Északi Agrárszakképzési Centrum
Adószáma: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: 37/520-250
E-mail cím: titkarsag@matraszakkepzo.hu
Honlap: matraszakkepzo.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Az Északi Agrárszakképzési Centrum jelenleg hatályos alapító okiratának száma, kelte:
SZIF/439/6/2022.; 2022. július 1.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (Onytv.) 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetőségei Agrárminisztérium
Központi költségvetési szerv
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Adószám: 15305679241
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 305679
KSH statisztikai számjel: 15305679-8411-311-01
Telefonszám: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/agrarminiszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Nagy István
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztása: agrárminiszter
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36-1-795-2000
E-mail: info@am.gov.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Északi Agrárszakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
Adószám: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu
Honlap: www.easzc.hu
d) az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatójának, kancellárjának és a Szakképző Intézmény igazgatójának családi és utóneve és elérhetőségei Főigazgató: Lévai Imre
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu
Kancellár: Vislóczki Zoltán
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu
Igazgató: Karnis Pálné
Telefon: +36 37/520-250
E-mail: titkarsag@matraszakkepzo.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szervezeti
felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. Az intézmény szervezeti felépítése,
rendje pontja tartalmazza (7. old.):
 https://matraszakkepzo.hu/wp-content/uploads/2020/11/Szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat_20200901_Matra.pdf
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei) Északi Agrárszakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
Tel: +36-42/433-425
e-mail: easzc@easzc.hu
honlap: easzc.hu
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Az Északi AszC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
működését meghatározó belső szabályzatok az alábbi linken találhatók:
https://matraszakkepzo.hu/dokumentumok/
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak a 2011. évi CXII. törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Az Északi AszC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
adatkezelési szabályzata az alábbi linken található:
https://matraszakkepzo.hu/wp-content/uploads/2020/11/
Adatkezelesi-szabalyzat_Matrafured_20200901.pdf
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Jelenleg nincs közzétett hirdetmény, közlemény
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A 2022/2023. tanévben nem volt vizsgálat
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Északi Agrárszakképzési Centrum
a szabályzat elérhetősége: https://easzc.hu/dokumentumok/
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A tanulók felvételére vonatkozó tájékoztató honlapunk FELVÉTELI menüpontja alatt olvasható.

Munkatársak felvételének menete:
• a megüresedett oktatói és vezetői álláshelyeket meghirdetjük az iskola honlapján és
egyéb hirdetési felületeken,
• a technikai és adminisztratív megüresedett álláshelyek meghirdetése nem kötelező érvényű,
• a felvételre jelentkezőket az igazgató hallgatja meg,
• a felvételi döntés tekintetében az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója/kancellárja
gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Beiratkozásra meghatározott idő
2024. június 26-28.
Beiratkozás a 2024/25. tanévre az iskola 9. évfolyamára.
A fenntartó által engedélyezett osztályok száma
Technikum
Nappali tagozat: 3 osztály
5 0821 17 02 Erdésztechnikus (Erdőgazdálkodás vagy Vadgazdálkodás szakmairány)
Felnőttek szakmai oktatása: 1 osztály
5 0821 17 02 Erdésztechnikus (Erdőgazdálkodás szakmairány)
Szakképző iskola
Nappali tagozat: 1 osztály

A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is

50%-os normatív étkezési kedvezményt biztosítunk:

  • nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
  • nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára.

A normatív kedvezmény igényléséhez minden tanév elején az étkezési ügyintézőnél az alábbi dokumentumokat szükséges leadni:

  • az 50%-os mértékű kedvezményes étkeztetés biztosításához a „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatványt,
  • nyilatkozatot a családban nevelt gyermekek számáról (három és több gyermek nevelése esetén),
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolatát. (Ha a szülő, más törvényes képviselő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény első alkalommal történő megállapításakor kérte a határozat egy példányának megküldését a gyermekétkeztetést biztosító intézmény számára, a határozat érvényességének időtartama alatt a határozat másolatát nem kell benyújtania az intézményvezetőnek)
  • a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában tartós betegség esetén szakorvosi igazolást, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje
A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai  Az Északi ASZC Mátra  Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium nyitvatartásának
rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat -15. Az intézmény nyitva tartása, ügyfélfogadás pontja tartalmazza (22. old.)
A 2022/23. tanév eseménynaptára megtalálható az alábbi linken:
https://matraszakkepzo.hu/wp-content/uploads/2023/08/2023-2024-esemenynaptar.pdf
A szakképző intézmény szakmai programja  Az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai programja:
https://matraszakkepzo.hu/wp-content/uploads/2020/11/EASzC-Matra-Szakmai-program-20200901.pdf
A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata  Az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Szervezeti és Működési Szabályzata:
https://matraszakkepzo.hu/wp-content/uploads/2023/09/Intezmenyi-SzMSz_egyseges-szerkezetben_Matra_20230901.pdf
A szakképző intézmény házirendje Az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Házirendje:
https://matraszakkepzo.hu/wp-content/uploads/2023/09/Hazirend_Matra_20230207.pdf
A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége Az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
oktatóinak végzettsége és szakképzettsége:
https://matraszakkepzo.hu/tanaraink/
Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
osztályai és az osztályok tanulólétszáma:
https://matraszakkepzo.hu/tanuloink/
A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
A 2021/22. tanévben a lemorzsolódók aránya 1,9 %.
A 2022/23. tanévben az évismétlők aránya 2,2 %.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei megegyeznek
a helyi tantervben foglaltakkal. A Képzési és az Oktatási programok megtalálhatók az alábbi linken:
https://matraszakkepzo.hu/dokumentumok/
Az érettségi vizsga átlageredményei évenként feltüntetve Középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://dari.oktatas.hu/kirlist.show/erettsegi/520115/001/2022
Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége A tanórán kívüli nevelési-oktatási lehetőségek
– tanulmányi kirándulások
– kulturális kapcsolatok: testvériskolai kapcsolat ápolása a leskói erdészeti iskolával
– iskolai sportélet: diáksport egyesületet (DSE)
A tanórákon kívül igénybe vehető iskolai/kollégiumi foglalkozások, szolgáltatások
– felkészítés tanulmányi és egyéb versenyekre
– felkészítés nyelvvizsgára
– felkészítés az emelt szintű érettségire
– szakkör, önképzőkör, diákkör
– könyvtárhasználat
– számítógép-használat
– tornaterem, kondicionáló terem és sportpályák használata
– korrepetálások, felzárkóztatók
– fejlesztő foglalkozások.
Az Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségét
az intézmény Szakmai programja tartalmazza.
https://matraszakkepzo.hu/wp-content/uploads/2020/11/EASzC-Matra-Szakmai-program-20200901.pdf
A szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó lehetőségek A Soproni Ágazati Tudásközponton keresztül munkaszerződés kötésének lehetősége az erdőgazdaságokkal, gazdálkodókkal.
Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program Vezetői program
Külső értékelés eredménye A 2022. évi komptenciamérés eredménye: https://okm.kir.hu/fit2/Jelentes/IntezmenyJelentes?omkod=033699%2F015
Külső értékelésről szóló összegző jelentés
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
ELÉRHETŐ SZAKMÁK
https://matraszakkepzo.hu/ – Képzéseink menüpont

VADAS JENŐ ALAPÍTVÁNY-Adó 1%

Bankszámlaszám: 11739030-20011301

Az oldal üzemeltetője: Északi ASZC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Székhely: 3232 Gyöngyös - Mátrafüred, Erdész utca 11.
Telefon: (37)520-250
E-mail: titkarsag@matraszakkepzo.hu
Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000210
Felnőttképzési nyilvántartási határozat száma: B/2022/000340, B/2020/003187

matraszakkepzo.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

Tárhely szolgáltató

Együttműködő partnereink